Skip to content Skip to footer

Regulamin Serwisu i Sklepu Internetowego Ferment

Właścicielem Serwisu oraz Sklepu Internetowego Ferment jest KB Wino spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mińskiej 29a bud. 44, 03-808 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001093512, NIP 1133127579, REGON 528059846.

Numer telefonu do kontaktu w sprawach dotyczących Sklepu Internetowego: 728938252 czynny w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 17:00.

Kontakt mailowy w sprawach dotyczących Sklepu Internetowego: kontakt@fermentmag.pl

 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:

Regulamin” – oznacza niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.

Usługodawca” – oznacza KB Wino spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mińskiej 29a bud. 44, 03-808 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001093512, NIP 1133127579, REGON 528059846.

Magazyn” – oznacza czasopismo „Ferment”, którego wydawcą jest Usługodawca, przeznaczony dla osób pełnoletnich, udostępniony w ofercie w ramach Sklepu Internetowego;

Serwis” – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem https://fermentmag.pl stanowiących własność Usługodawcy oraz umożliwiających Klientowi zakup produktów, takich jak magazyn, książki lub wejściówki na wydarzenia, a także zapisanie się do newslettera.

Klient” – oznacza użytkownika Serwisu, dokonuje zamówienia na Towary i Usługi za pośrednictwem Serwisu i Sklepu Internetowego. 

Sklep Internetowy” – oznacza funkcjonalność Serwisu za pośrednictwem której Usługodawca prowadzi sprzedaż produktów znajdujących się pod adresem https://fermentmag.pl/sklep/ oraz https://fermentmag.pl/szkola-wina/.

Newsletter” – oznacza udostępnianą przez Usługodawcę za pomocą Serwisu informację handlową przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania treści portalu lub Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

Polityka Prywatności” – polityka prywatności Serwisu, dostępna pod adresem https://fermentmag.pl/polityka-prywatnosci/ określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

Konsument” – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej w ramach Sklepu Internetowego lub Serwisu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca uprzywilejowany”– oznacza osobę fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Bramka wiekowa” 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania Serwisu i Sklepu Internetowego, prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis oraz Sklep Internetowy.
 2. Serwis, Sklep Internetowy oraz Newsletter z uwagi na pojawiające się w nich treści przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Wejście do Serwisu, zapis do Newslettera lub Sklepu Internetowego będzie możliwe wyłącznie po złożeniu przez Klienta oświadczenia dotyczącego ukończenia 18 roku życia i zapoznania się z Regulaminem (Bramka wiekowa).
 3. Każdy Klient przed złożeniem oświadczenia umożliwiającego mu skorzystanie z Serwisu, Newslettera lub Sklepu Interentowego zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po akceptacji wszystkich jego postanowień.
 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących konsumentom na podstawie Ustawy z dnia 23 grudnia 1964 roku Kodeks cywilny (j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 – dalej jako „Kodeks cywilny”) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie lub Sklepie Internetowym, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Usługodawcy, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 7. Klient, korzystając z Serwisu i Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w ich treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania. Zakazane jest publikowanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu i Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy.
 8. Klient jest uprawniony do korzystania z Serwisu i Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu i Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 9. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z niektórych usług dostępnych Serwisie (takich jak Newsletter), Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 10. Korzystanie z Serwisu i Sklepu Internetowego możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

Safari w wersji 10.1 lub nowszej lub

 • Mozilla Firefox w wersji 6.1 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
 • Google Chrome w wersji 6.8 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
 • Edge w wersji 1.5 lub nowszej.
 1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 
 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w postaci: (i) złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz sprzedaż produktów; (ii) złożenia zamówienia na otrzymywanie Newslettera; 
 2. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu (np. możliwości dodawania komentarzy) w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w przypadku podejrzenia, że Klient nie ukończył 18 roku życia, a także ze względów bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Serwisu lub Sklepu Internetowego lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu Klienta do Serwisu. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Serwisie.
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 
 1. Zamówienia składane w Sklepie Internetowym są realizowane przez Usługodawcę.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto Klienta lub bez Konta Klienta. W celu złożenia zamówienia Klient: wybiera towar którym jest zainteresowany w Sklepie Internetowym oraz polecenie „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz płatności oraz akceptacji Regulaminu, Klient wysyła formularz zamówienia do Usługodawcy klikając w pole „KUPUJĘ I PŁACĘ” w formularzu zamówienia.
 3. Po kliknięciu w pole „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Klient zostanie przekierowany na stronę transakcyjną obsługiwaną przez wybraną przez siebie metodę płatności, celem dokonania płatności za produkt. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu  Internetowego z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktu uważa się za zawartą między Klientem a Usługodawcą.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym zostanie automatycznie potwierdzone przez system drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień, które już zostały przyjęte do realizacji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 8. Towary mogą być ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień obejmujących takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 9. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu zamówionego i opłaconego przez Klienta produktu do wysyłki na adres wskazany przez Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 10. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. Czasu realizacji zamówienia pozostaje taki sam w przypadku płatności kartą
 11. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niedokładne i uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki.
 13.  FORMY DOSTAWY ORAZ METODY PŁATNOŚCI
 1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – Inpost.
 2. Koszt dostawy prezentowany jest w toku składania zamówienia i ponosi go Klient, chyba że Usługodawca odmiennie określi tę kwestię w Sklepie Internetowym.
 3. Dostawa realizowana jest w dni robocze zgodnie z zasadami obowiązującymi w organizacji firmy kurierskiej.
 4. Dokonanie płatności odbywa się przed realizacją zamówienia wyłącznie za pomocą płatności on-line. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.
 5. Płatności on-line realizowane są za pośrednictwem operatora wybranej metody płatności. Dostępnymi w Sklepie Internetowym metodami płatności są: Stripe oraz karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane ze zrealizowaniem płatności za produkty, chyba że jest to wynikiem nieprawidłowości po stronie działania Sklepu Internetowego.
 1. REKLAMACJA
 1. Usługodawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego oraz na zasadach opisanych poniżej. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.
 2. Każdy towar kupiony w Sklepie Internetowym podlega reklamacji z zachowaniem terminów i warunków określonych przepisami prawa, o ile posiada on wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową.
 3. Klient może złożyć reklamację drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie Internetowym, listem poleconym lub inną formą przesyłki pocztowej na adres Usługodawcy (KB Wino sp. z o.o., ul. Mińska 29A, 03-808 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: np@fermentmag.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
 • nazwę/imię i nazwisko Klienta,
 • siedzibę/adres zamieszkania Klienta oraz adres do korespondencji,
 • dokładne określenie przedmiotu reklamacji,
 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Klienta, jeżeli taka występuje.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wpływu.
 2. Jeżeli towar posiada wady, Klientowi na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego przysługują następujące roszczenia:
 • złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny towaru, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie,
 • żądanie wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 1. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 2. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności może: (i) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego sporu, (ii) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, (iii) zwrócić się o bezpłatna pomoc prawna do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).
 4. Więcej informacji o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzeniu roszczeń oraz zasadach dostępu do procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych:
 • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
 • organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 • pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

– https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

– https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i zależy od zgody obu stron sprawy.
 2. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21.5.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) konsument zawierający umowę na odległość ma prawo skorzystać z europejskiej platformy rozstrzygania sporów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platforma ODR).
 3. Platforma ODR ma na celu ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami a przedsiębiorcami z wszystkich krajów Unii Europejskiej w przypadku umów zawieranych na odległość. Łącze elektroniczne do platformy ODR: eu/consumers/odr/
 4. Równocześnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą – pisemnie na adres: ul. Mińska 29A bud. 44, 03-808 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: np@fermentmag.pl lub telefonicznie 728938252.
 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie dostarczony Klientowi w wiadomości e-mail bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia. Klient może również wypełnić i przesłać Usługodawcy formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: np@fermentmag.pl. Usługodawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (przesyłka pocztowa).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie odesłać oryginalnie zpaakowany towar na adres Usługodawcy (KB Wino sp. z o.o., ul. Mińska 29A, 03-808 Warszawa), nie później niż przed upływem 14 dni od dnia w którym Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty zwrotu towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrot płatności na rzecz Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte przy zawieraniu transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób dokonania zwrotu płatności.
 9. Klient nie ponosi jakichkolwiek opłat związanych z dokonaniem zwrotu płatności.
 10. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu Internetowego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Usługodawca.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zostały zawarte w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu, dostępnej pod adresem: https://fermentmag.pl/polityka-prywatnosci/.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym Konsumentem zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, (ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, (iii) zmiany funkcjonalności Serwisu lub Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 5. Regulamin wchodzi w życie 27.03.2024.

Czy masz ukończone 18 lat?

Ta strona przeznaczona jest tylko dla osób pełnoletnich.

Wchodząc na stronę akceptujesz naszą Politykę prywatności.