Skip to content Skip to footer

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument zawiera istotne informacje dla Użytkowników odnoszące się do ich danych, zbieranych i przetwarzanych podczas korzystania przez nich z portalu https://fermentmag.pl/ (w tym Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://fermentmag.pl/skl p/(dalej jako „Portal”) oraz dostępnych na Portalu funkcjonalności (Newsletter, Sklep Internetowy, możliwość dodawania komentarzy pod wybranymi tekstami Portalu).

Dane osobowe Użytkowników

Dane osobowe osób fizycznych korzystających z Portalu (dalej jako „Użytkownicy”) są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest KB Wino spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mińskiej 29a bud. 44, 03-808 Warszawa, niewpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nieposiadającej numerów KRS oraz NIP, zawiązanej w dniu 11 stycznia 2024 r. aktem notarialnym REP.A nr 258/2024 przed notariuszem Marcinem Łaskim z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, kapitał zakładowy 5.000 zł (dalej jako „Administrator”).

Jakie dane przetwarzamy?

Jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), Administrator korzysta z adresu e-mail, z którego została do niego wysłana wiadomość, w celu udzielania odpowiedzi oraz ewentualnie podjęcia żądanych przez niego działań.

W przypadku usługi Newsletter w celu jej realizacji Administrator korzysta z adresu e-mail podawanego przez Użytkownika przy zgłaszaniu chęci otrzymywania Newslettera.

W przypadku opublikowania przez Użytkownika komentarza pod materiałem znajdującym się na Portalu, Administrator przetwarza podane przez Użytkownika przy zamieszczaniu komentarza adres e-mail oraz podpis, który może zawierać dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz nicku.

W przypadku zakupienia przez Użytkownika drukowanego magazynu Ferment poprzez sklep internetowy znajdujący się na stronie https://fermentmag.pl/sklep/, Administrator przetwarza podane przez Użytkownika w formularzu zamówienia dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do wysyłki magazynu (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto).

Ponadto, automatycznie jest zapisywany numer IP Użytkownika korzystającego z Portalu.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników w przypadku realizacji usługi Newsletter jest okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w postaci marketingu bezpośredniego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla korzystania z usługi Newsletter.

W przypadku danych osobowych Użytkowników podanych podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym, celem przetwarzania danych jest przygotowanie i realizacja umowy sprzedaży magazynu, a także wynikających z niej praw i obowiązków Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt b RODO). Przetwarzanie danych Użytkownika będzie trwało nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z umową.

Dane osobowe osób publikujących  komentarze pod materiałami na Portalu, są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu – co jest usprawiedliwionym celem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych Użytkownika będzie trwało nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu;

W pozostałym zakresie Administrator korzysta z danych osobowych wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi i świadczenia usług w Portalu, w tym rozpatrywania reklamacji oraz komunikacji z Użytkownikami.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników   

Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej jako „RODO”).

Administrator w celu świadczenia usług za pośrednictwem Portalu korzysta z zewnętrznych podmiotów świadczących na jego rzecz obsługę Portalu. Z tych względów oraz ze względów technicznych Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego w niniejszym dokumencie celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Ponadto, wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora zgodnie z art. 29 RODO.

Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom dane mające charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.

Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb realizacji usługi Newsletter Administrator  może przetwarzać do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, zrezygnuje z usługi Newsletter lub Administrator ustali, że dane Użytkownika się zdezaktualizowały.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Portalu nie są poddawane profilowaniu, poza korzystaniem z plików cookies w celu dostosowywania do Użytkowników wyświetlanych im reklam na Portalu. Więcej informacji o korzystaniu plików cookies w ramach Portalu znajduje się w Polityce Cookies (poniżej).

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i ich poprawiania.

Jeżeli Użytkownik chce zmienić podane przez niego dane osobowe powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres np@fermentmag.pl.

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, może zwrócić się bezpośrednio do Administratora z żądaniem  umożliwienia mu dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres np@fermentmag.pl. 

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie, w szczególności przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, w tym zabezpieczające je przed dostępem do nich osób trzecich.

Należy jednak pamiętać, że żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczny.

Polityka Cookies

Administrator zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, smartfon, tablet) pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika w celu korzystania z Portalu. Zawierają one m. in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz nazwę ciasteczka. Dane umieszczone w plikach cookies nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika.

Na Portalu mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Podmioty te mają własne zasady dotyczące prywatności i korzystania z plików cookies.

Cele w jakich stosowane są pliki cookies

Na Portalu stosowane są pliki cookies w celach:

– umożliwienia korzystania z niektórych usług dostępnych na Portalu – w szczególności uwierzytelniających Użytkownika podczas logowania i dodawania komentarzy;

– dostosowania zawartości Portalu wyświetlanej Użytkownikowi do jego indywidualnych preferencji;

– dane dotyczące lokalizacji  z której Użytkownik korzysta z Portalu tj. język i strefa czasowa;

– statystycznych – ustalania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, co pozwala na ulepszanie jego struktury i zawartości;

– utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik, który się nie wylogował, wchodząc ponownie na stronę internetową Portalu, z tej samej przeglądarki internetowej i tego samego urządzenia końcowego, nie musi się ponownie logować na Portalu;

Przeglądarki internetowe na ogół domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach używanej przez niego przeglądarki internetowej, w szczególności może zablokować automatyczną obsługę plików cookies.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Portalu.

Wtyczki społecznościowe

Przy niektórych treściach w Portalu stosowane są tzw. wtyczki do mediów społecznościowych: Facebook, Twitter (serwisy społecznościowe), za pomocą których można udostępnić treści opublikowane na Portalu. Przy korzystaniu z wtyczek do mediów społecznościowych obsługujące je serwisy społecznościowe mogą pobrać dane Użytkownika.

Wtyczki do mediów społecznościowych zintegrowane z Portalem umożliwiają serwisom społecznościowym uzyskanie informacji, z jakiego adresu IP Użytkownik odwiedza Portal, niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany lub zarejestrowany w danym serwisie społecznościowym.

Dane pobierane przez wtyczki społecznościowe mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy przeglądarką internetową, z której korzysta Użytkownik a operatorem serwisu społecznościowego.

Na stronach internetowych Portalu znajduje się przycisk „Udostępnij” pozwalający na publikowanie przez Użytkownika treści z Portalu na jego profilu w serwisie społecznościowym:

  • Facebook, spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Polityka prywatności Facebooka znajduje się  pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php;
  • Twitter, spółki Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,0San Francisco, CA 94107. Polityka prywatności Twittera znajduje się pod adresem: http://twitter.com/privacy;

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą podawane Użytkownikom do wiadomości za pomocą odpowiedniego komunikatu na Portalu. Wersja Polityki Prywatności dostępna na Portalu jest wersją aktualnie obowiązującą.

Wersja obowiązująca od dnia 27.03.2024r.

Czy masz ukończone 18 lat?

Ta strona przeznaczona jest tylko dla osób pełnoletnich.

Wchodząc na stronę akceptujesz naszą Politykę prywatności.